Informacje dla wnioskodawców


Warsztaty dla wnioskodawców

Instrukcje

Wytyczne dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF

Najczęściej zadawane pytania

MINIATURA 4 - najczęściej zadawane pytania

FAQ Open Access

 1. W której kategorii w kosztorysie mogę zaplanować koszty związane z publikacją artykułów naukowych w otwartym dostępie?

  We wnioskach należy planować publikowanie w ramach otwartego dostępu w ramach specjalnej kategorii kosztów pośrednich Open Access (OA), które liczone są jako 2% kosztów bezpośrednich.

 2. W jakiej kategorii w kosztorysie mogę zaplanować koszty związane z publikacją monografii?

  Koszty monografii można zaplanować z kosztów bezpośrednich., w tym również koszt publikacji Open Access. Należy jednak pamiętać, że gospodarne jest wydatkowanie środków albo na wydanie tradycyjne albo na Open Access.

 3. Czy monografie należy publikować w otwartym dostępie?

  Nie ma takiego obowiązku. Dokument „POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI określa zasady publikowania w otwartym dostępie wyników badań (głównie dotyczy to artykułów w recenzowanych czasopismach, ale także np. recenzowanych materiałów konferencyjnych, czy też oryginalnych danych badawczych). Polityka ta nie obejmuje zasad publikowania monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych. Koszty wydania tradycyjnej monografii mogą być planowane w ramach Kosztów bezpośrednich.

 4. Czy koszty wydania monografii w ramach otwartego dostępu mogą być sfinansowane ze środków w ramach kategorii Open Access?

  Koszty wydania monografii mogą być sfinansowane ze środków w kategorii Open Access, jednakże zgodnie z dokumentacją konkursową, koszt wydania monografii w OA można również zaplanować w ramach Kosztów bezpośrednich. Publikowanie monografii w Open Access nie jest obowiązkowe.

  Koszty wydania monografii będą uznane za kwalifikowalne po uzyskaniu pozytywnej recenzji ze strony NCN.

 5. Gdzie mogę znaleźć informacja dotyczące kwestii publikacji w otwartym dostępie?

  Kwestie publikacji w OA reguluje polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji.

 6. Czy koszty publikowania w ramach otwartego dostępu można zaplanować zarówno w kategorii Open Access jak i w kategorii Koszty bezpośrednie?

  Nie. Środki na publikowanie w ramach otwartego dostępu można zaplanować wyłącznie kategorii pośrednich Open Access.

 7. Jaka jest wysokość kosztów, jakie można zaplanować w kategorii Open Access?

  Wysokość kosztów, jakie można zaplanować w kategorii Open Access, liczone są jako 2% kosztów bezpośrednich.

 8. Czy 2% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na Open Access wliczane jest do kwoty Kosztów pośrednich?

  Nie. Koszty pośrednie przeznaczone na Open Access należy planować w oddzielnej kategorii i stanowią one równowartość do 2% Kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich można zaplanować koszty na Open Access związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Koszty te mogą stanowić maksymalnie 2 % kosztów bezpośrednich. We wniosku należy planować je w zakładce Open Access (należy wprowadzić kwotę kosztów OA, jaka jest planowana na cały okres realizacji projektu). W sekcji Koszty zestawienia zostanie zaprezentowana procentowa wysokość planowanych kosztów. We wniosku można zaplanować również do 20% Kosztów pośrednich.

 9. Czy pula środków na Open Access może zostać zwiększona?

  Nie, limit środków na kategorię Open Access nie może zostać zwiększony powyżej limitu 2% kosztów bezpośrednich.

 10. Czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów koszty Open Access są wspólne?

  W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów we wniosku w systemie ZSUN/OSF tworzone są oddzielne kosztorysy dla lidera i każdego z partnerów, na podstawie których wyliczyć koszty Open Access dla każdego podmiotu oddzielnie. Należy pamiętać, że po zsumowaniu koszty te nie mogą być wyższe niż 2% kosztów bezpośrednich ogółem.

 11. Czy we wniosku należy szczegółowo rozpisać koszty związane z otwartym dostępem?

  Koszty publikowania w formie otwartego dostępu możliwe są do poniesienia tylko ze środków dostępnych w kategorii Open Access. W systemie OSF nie ma możliwości na szczegółowe rozpisanie kosztów pośrednich, w związku z czym należy podać jedynie wymaganą kwotę.

 12. Czy wszystkie publikacje należy wydawać w formie otwartego dostępu?

  Zgodnie z zapisami Polityki dot. Publikowania w otwartym dostępie (Zarządzenie Dyrektora nr 38/2020) oraz umowy o finansowanie projektu badawczego (np. SONATA) wszystkie publikacje (włączając w to Author Accepted Manuscript (AAM) lub Version of record), z wyjątkiem monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych, będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie na licencji CC-BY (Creative Commons Uznanie autorstwa), CC BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach) lub równorzędnych oraz posiadać unikalny stały identyfikator (np. DOI (preferowany), URN lub Handle).

 13. Czy podmiot realizujący projekt może dofinansować publikowanie w ramach otwartego dostępu z ogólnych kosztów pośrednich projektu lub ze środków własnych?

  Tak. Jednostka może pokryć część kosztów publikowania w otwartym dostępie z ogólnych kosztów pośrednich projektu lub ze środków własnych.

 14. Czy musimy planować koszty Open Access jeżeli podmiot realizujący sfinansuje publikację z własnych środków?

  Jeśli koszty powstałych w ramach projektu publikacji w czasopismach z otwartym dostępem zostaną pokryte z innych źródeł, wtedy nie trzeba planować kosztów Open Access we wniosku.

 15. Czy w Kosztach bezpośrednich można ująć koszty opłat za złożenie artykułu w czasopismach tj. submission fee?

  Nie. Koszty publikacji należy planować zgodnie z zasadami opisanymi w POLITYCE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI przyjętej Zarządzeniem Dyrektora NCN nr 38/2020 z dnia 27.05.2020 r. Ponadto zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane: „koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie, z wyjątkiem usług o których mowa w pkt 2.5.2. Regulaminu”.

  Środki przeznaczone na opłaty publikacyjne, w tym submission fee i APC, powinny być wydatkowane w sposób gospodarny i rzetelnie udokumentowane. Tam, gdzie to możliwe należy korzystać ze zwolnień z opłat publikacyjnych lub ich obniżek, jakie są oferowane przez niektóre czasopisma lub wydawnictwa otwartego dostępu. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej, itp.) są rozliczane osobno od APC i są kosztem niekwalifikowalnym dla Centrum.

 16. Gdzie mogę sprawdzić czy czasopismo, w którym planuje opublikować wyniki badań są w zgodzie z Polityką OA NCN?

  Informację tę można sprawdzić przy pomocy narzędzia Journal Checker Tool.

 17. Czy gdzieś we wniosku muszę skomentować/umieścić jakieś deklaracje odnośnie nowych wytycznych dotyczących wymogów otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektu grantowego?

  Nie ma takiego wymogu.

 18. We wniosku koszty na Open Access zostały przypisane do pierwszego roku realizacji projektu. Czy to jest błąd?

  Nie. Koszty na Open Access wyliczane są automatycznie i ujmowanie we wniosku w kosztorysie w pierwszym roku realizacji projektu.

 19. Czy środki w ramach Open Access należy wydatkować wyłącznie w pierwszym roku realizacji projektu, tak jak jest są wpisane w kosztorysie we wniosku?

  Nie. Koszty przeznaczone na publikowanie w ramach otwartego dostępu są przypisywane do pierwszego roku realizacji, dzięki czemu kierownik projektu może dysponować tymi środkami przez cały okres realizacji projektu. Środki te będą wypłacane ryczałtem i rozliczane jak Koszty pośrednie.

Pomoc publiczna

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30