Panele NCN


Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach.

Zestawienie prezentuje aktualnie obowiązujący wykaz dyscyplin i grup dyscyplin. Wykazy obowiązujące dla poszczególnych konkursów stanowią załączniki do ogłoszeń o konkursach.

Rozwiń wszystkie podpanele »

Zwiń wszystkie podpanele »


HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

SkrótNazwa paneluDziedziny
HS1Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistościfilozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia
HS1_1Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
HS1_2Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
HS1_3Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
HS1_4Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
HS1_5Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
HS1_6Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
HS1_7Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
HS1_8Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
HS1_9Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
HS1_10Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
HS1_11Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
HS1_12Religie świata
HS1_13Teologia fundamentalna
HS1_14Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
HS1_15Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
HS1_16Inne zagadnienia pokrewne
HS2Kultura i twórczość kulturowaliteraturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, nauki o sztuce, architektura
HS2_1Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
HS2_2Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa
HS2_3Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
HS2_4Bibliologia i informatologia
HS2_5Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
HS2_6Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
HS2_7Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
HS2_8Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
HS2_9Konserwatorstwo
HS2_10Muzealnictwo
HS2_11Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia
HS2_12Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
HS2_13Filmoznawstwo i media audiowizualne
HS2_14Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
HS2_15Inne zagadnienia pokrewne
HS3Wiedza o przeszłościhistoria, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS3_1Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
HS3_2Historia społeczna
HS3_3Historia polityczna (w tym ustroju)
HS3_4Historia gospodarcza
HS3_5Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
HS3_6Historiografia, teoria i metodologia historii
HS3_7Archiwistyka
HS3_8Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
HS3_9Numizmatyka i epigrafika
HS3_10Papirologia
HS3_11Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
HS3_12Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
HS3_13Inne zagadnienia pokrewne
HS4Jednostka, instytucje, rynkiekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka
HS4_1Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
HS4_2Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
HS4_3Ekonometria i metody statystyczne
HS4_4Dynamika ludności i procesy demograficzne
HS4_5Zasoby i rozwój zrównoważony
HS4_6Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
HS4_7Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
HS4_8Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
HS4_9Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
HS4_10Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
HS4_11Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
HS4_12Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
HS4_13Ekonomia międzynarodowa
HS4_14Geografia społeczno-ekonomiczna
HS4_15Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
HS4_16Inne zagadnienia pokrewne
HS5Prawo, nauki o polityce, polityki publiczneprawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS5_1Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
HS5_2Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
HS5_3Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
HS5_4Prawo karne
HS5_5Prawo prywatne
HS5_6Teoria polityki i myśl polityczna
HS5_7Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
HS5_8Polityka regionalna
HS5_9Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
HS5_10Bezpieczeństwo i obronność
HS5_11Inne zagadnienia pokrewne
HS6Człowiek i życie społecznepsychologia, pedagogika, socjologia
HS6_1Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
HS6_2Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
HS6_3Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
HS6_4Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
HS6_5Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
HS6_6Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu
HS6_7Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna
HS6_8Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury
HS6_9Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
HS6_10Pedagogika specjalna
HS6_11Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka
HS6_12Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania
HS6_13Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
HS6_14Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
HS6_15Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
HS6_16Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
HS6_17Socjologia gospodarki i edukacji
HS6_18Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
HS6_19Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
HS6_20Przestrzeń publiczna
HS6_21Inne zagadnienia pokrewne

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

SkrótNazwa paneluDziedziny
ST1Nauki matematycznewszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowanie a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna
ST1_1Logika i podstawy matematyki
ST1_2Algebra
ST1_3Teoria liczb
ST1_4Geometria algebraiczna i zespolona
ST1_5Geometria
ST1_6Topologia
ST1_7Grupy Liego i algebry Liego
ST1_8Analiza
ST1_9Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
ST1_10Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne
ST1_11Równania różniczkowe cząstkowe
ST1_12Metody matematyczne fizyki
ST1_13Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
ST1_14Matematyk dyskretna i kombinatoryka
ST1_15Matematyczne aspekty informatyki
ST1_16Analiza numeryczna
ST1_17Matematyka stosowana
ST1_18Teoria sterowania i optymalizacja
ST1_19Inne zagadnienia pokrewne
ST2Podstawowe składniki materiifizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna
ST2_1Fundamentalne oddziaływania i pola
ST2_2Fizyka cząstek elementarnych
ST2_3Fizyka jądrowa
ST2_4Astrofizyka jądrowa
ST2_5Fizyka gazów i plazmy
ST2_6Elektryczność i magnetyzm
ST2_7Fizyka atomowa i molekularna
ST2_8Ultrazimne atomy i cząsteczki
ST2_9Optyka, optyka nieliniowa i nanooptyka
ST2_10Optyka kwantowa i informacja kwantowa
ST2_11Lasery, ultrakrótkie impulsy i fizyka laserowa
ST2_12Teoria względności i grawitacja
ST2_13Termodynamika
ST2_14Zjawiska nieliniowe
ST2_15Metrologia i metody pomiarowe
ST2_16Fizyka statystyczna (gazy)
ST2_17Układy złożone
ST2_18Akustyka
ST2_19Podstawy fizyki i fizyka matematyczna
ST2_20Inne zagadnienia pokrewne
ST3Fizyka fazy skondensowanejstruktura, własności elektronowe, płyny, nanonauka
ST3_1Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
ST3_2Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych
ST3_3Własności transportowe materii skondensowanej
ST3_4Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
ST3_5Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
ST3_6Makroskopowe zjawiska kwantowe: nadprzewodnictwo, nadciekłość, itp.
ST3_7Spintronika
ST3_8Magnetyzm i układy skorelowane
ST3_9Oddziaływanie materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
ST3_10Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
ST3_11Fizyka mezoskopowa
ST3_12Elektronika molekularna
ST3_13Struktura i dynamika układów nieuporządkowanych, miękka materia itp.
ST3_14Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)
ST3_15Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.
ST3_16Fizyka układów biologicznych
ST3_17Inne zagadnienia pokrewne
ST4Chemiachemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna
ST4_1Chemia fizyczna, fizyka chemiczna
ST4_2Metody spektroskopowe i spektrometryczne
ST4_3Struktura i architektura molekularna
ST4_4Chemia teoretyczna i obliczeniowa
ST4_5Chemia analityczna
ST4_6Metody instrumentalne w chemii
ST4_7Elektrochemia, mikroprzepływy w chemii, sensory
ST4_8Chemia organiczna
ST4_9Chemia biologiczna
ST4_10Chemia polimerów, biopolimerów
ST4_11Chemia koordynacyjna, supramolekularna
ST4_12Fotochemia
ST4_13Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni
ST4_14Kataliza
ST4_15Chemia koloidów
ST4_16Ciecze jonowe
ST4_17Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka
ST4_18Chemia jądrowa i radiacyjna
ST4_19Chemia środowiska
ST4_20Chemia nieorganiczna
ST4_21Inne zagadnienia pokrewne
ST5Materiałyotrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna
ST5_1Właściwości strukturalne materiałów
ST5_2Materiały o strukturze ciała stałego
ST5_3Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_4Cienkie warstwy
ST5_5Materiały polimerowe
ST5_6Materiały porowate, ceramiczne, szkła
ST5_7Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
ST5_8Metale, stopy
ST5_9Biomateriały, materiały biozgodne
ST5_10Materiały/nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
ST5_11Materiały „inteligentne” – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
ST5_12Metody otrzymywania materiałów/nanomateriałów/td>
ST5_13Metody badań materiałów/nanomateriałów
ST5_14Inne zagadnienia pokrewne
ST6Informatyka i technologie informacyjnetechnologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne
ST6_1Architektura systemów komputerowych, przetwarzanie wszechobecne
ST6_2Systemy komputerowe, systemy równoległe i rozproszone, sieci sensorów, systemy wbudowane, systemy cybernetyczne
ST6_3Systemy programowania, systemy operacyjne, metody rozwoju oprogramowania, języki programowania
ST6_4Metody formalne, teoretyczne podstawy informatyki w tym informatyka teoretyczna, algorytmy kwantowe
ST6_5Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo, informatyka kwantowa
ST6_6Algorytmika, algorytmy równoległe, rozproszone i sieciowe, algorytmiczna teoria gier
ST6_7Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
ST6_8Grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, wizualizacja komputerowa, multimedia, gry komputerowe
ST6_9Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
ST6_10Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
ST6_11Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów (np. mowy, obrazów, filmów)
ST6_12Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
ST6_13Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne
ST6_14Inne zagadnienia pokrewne
ST7Inżynieria systemów i telekomunikacjielektronika, telekomunikacja, optoelektronika
ST7_1Inżynieria sterowania w automatyce i robotyce
ST7_2Inżynieria systemów w elektrotechnice i energoelektronice
ST7_3Inżynieria symulacji i modelowania
ST7_4Inżynieria mikro- i nanosystemów
ST7_5Układy z elementami elektronicznymi, optoelektronicznymi i fotonicznymi
ST7_6Technologie telekomunikacyjne, techniki wysokiej częstotliwości
ST7_7Przetwarzanie sygnałów
ST7_8Sieci telekomunikacyjne
ST7_9Interfejs człowiek-komputer
ST7_10Sprzętowa implementacja algorytmów
ST7_11Zastosowania elementów i systemów elektronicznych, optoelektronicznych i fotonicznych (np. w inżynierii biomedycznej)
ST7_12Wytwarzanie, przesył i użytkowanie energii elektrycznej
ST7_13Inne zagadnienia pokrewne
ST8Inżynieria procesów i produkcjimodelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne
ST8_1Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
ST8_2Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
ST8_3Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
ST8_4Mechanika płynów, termodynamika techniczna
ST8_5Systemy energetyczne: produkcja, dystrybucja
ST8_6Mechatronika, mechanika precyzyjna
ST8_7Budowa maszyn: modelowanie, kształtowanie, obróbka
ST8_8Mechanika ciała stałego
ST8_9Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek-maszyna
ST8_10Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym
ST8_11Planowanie i sterowanie produkcją
ST8_12Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu
ST8_13Akustyka architektoniczna
ST8_14Inne zagadnienia pokrewne
ST9Astronomia i badania kosmiczneastrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty
ST9_1Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
ST9_2Planety i małe ciała Układu Słonecznego
ST9_3Materia międzygwiazdowa
ST9_4Powstawanie gwiazd i planet
ST9_5Układy planetarne pozasłoneczne
ST9_6Astrobiologia
ST9_7Gwiazdy i układy gwiazdowe
ST9_8Droga Mleczna
ST9_9Powstawanie i ewolucja galaktyk
ST9_10Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata
ST9_11Astrofizyka wysokich energii - promieniowanie rentgenowskie i gamma, promienie kosmiczne, neutrina
ST9_12Astrofizyka relatywistyczna
ST9_13Ciemna materia, ciemna energia
ST9_14Astronomia fal grawitacyjnych
ST9_15Kosmologia
ST9_16Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych
ST9_17Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
ST9_18Techniki obserwacyjne i satelitarne, teleskopy, detektory
ST9_19Inne zagadnienia pokrewne
ST10Nauki o Zieminauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i fizyczna, zmiany i ochrona środowiska
ST10_1Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
ST10_2Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
ST10_3Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
ST10_4Geochemia, biogeochemia
ST10_5Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
ST10_6Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
ST10_7Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
ST10_8Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
ST10_9Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo
ST10_10Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
ST10_11Oceanologia chemiczna i fizyczna
ST10_12Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
ST10_13Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
ST10_14Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
ST10_15Paleoklimatologia, paleoekologia
ST10_16Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

NZ – Nauki o Życiu

SkrótNazwa paneluDziedziny
NZ1Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnymbiologia molekularna,biologia strukturalna, biotechnologia
NZ1_1Biologia molekularna
NZ1_2Biochemia
NZ1_3Biofizyka
NZ1_4Biologia strukturalna
NZ1_5Inżynieria genetyczna
NZ1_6Biologia syntetyczna
NZ1_7Inżynieria komórkowa
NZ1_8Inżynieria tkankowa
NZ1_9Biotechnologia
NZ1_10Biologia drobnoustrojów
NZ1_11Inne zagadnienia pokrewne
NZ2Genetyka, genomikagenetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna
NZ2_1Genetyka molekularna
NZ2_2Genomika, transkryptomika i epigenomika
NZ2_3Proteomika
NZ2_4Metabolomika
NZ2_5Cytogenetyka
NZ2_6Immunogenetyka
NZ2_7Bioinformatyka
NZ2_8Biologia obliczeniowa
NZ2_9Biologia systemowa
NZ2_10Modelowanie i symulacje biologiczne
NZ2_11Epidemiologia genetyczna
NZ2_12Inne zagadnienia pokrewne
NZ3Biologia na poziomie komórkibiologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia
NZ3_1Biologia komórki
NZ3_2Fizjologia komórki
NZ3_3Apoptoza
NZ3_4Starzenie
NZ3_5Neurobiologia molekularna
NZ3_6Neurobiologia komórkowa
NZ3_7Przekaźnictwo sygnału
NZ3_8Komórki macierzyste
NZ3_9Organogeneza
NZ3_10Genetyka rozwoju roślin
NZ3_11Biologia rozwoju roślin
NZ3_12Genetyka rozwoju zwierząt
NZ3_13Biologia rozwoju zwierząt
NZ3_14Inne zagadnienia pokrewne
NZ4Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmówbudowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego
NZ4_1Anatomia
NZ4_2Fizjologia
NZ4_3Fizjologia porównawcza
NZ4_4Patofizjologia ogólna
NZ4_5Patomorfologia
NZ4_6Endokrynologia
NZ4_7Neurofizjologia
NZ4_8Neuroendokrynologia
NZ4_9Neurobiologia systemowa
NZ4_10Neuroobrazowanie
NZ4_11Metabolizm
NZ4_12Inne zagadnienia pokrewne
NZ5Choroby niezakaźne ludzi i zwierzątprzyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób układu nerwowego)
NZ5_1Etiologia chorób człowieka
NZ5_2Etiologia chorób zwierząt
NZ5_3Patogeneza chorób człowieka
NZ5_4Patogeneza chorób zwierząt
NZ5_5Diagnostyka chorób człowieka
NZ5_6Diagnostyka chorób zwierząt
NZ5_7Leczenie chorób człowieka
NZ5_8Leczenie chorób zwierząt
NZ5_9Inne zagadnienia pokrewne
NZ6Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierzątodporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia
NZ6_1Odporność swoista i nieswoista
NZ6_2Immunologia kliniczna
NZ6_3Immunologia zwierząt
NZ6_4Bakteriologia
NZ6_5Wirusologia
NZ6_6Parazytologia
NZ6_7Mykologia
NZ6_8Inne zagadnienia pokrewne
NZ7Nauki o lekach i zdrowie publiczneepidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach
NZ7_1Epidemiologia
NZ7_2Zagrożenia środowiskowe
NZ7_3Promocja zdrowia, kultura fizyczna
NZ7_4Prewencja populacyjna
NZ7_5Organizacja ochrony zdrowia
NZ7_6Medycyna pracy
NZ7_7Rehabilitacja
NZ7_8Farmakoekonomika
NZ7_9Etyka medyczna
NZ7_10Etyka weterynaryjna
NZ7_11Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego
NZ7_12Prewencja chorób człowieka
NZ7_13Prewencja chorób zwierząt
NZ7_14Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
NZ7_15Toksykologia
NZ7_16Inne zagadnienia pokrewne
NZ8Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowymbiologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka
NZ8_1Biologia ewolucyjna
NZ8_2Ekologia
NZ8_3Etologia
NZ8_4Różnorodność biologiczna
NZ8_5Biogeografia
NZ8_6Biologia morza
NZ8_7Hydrobiologia
NZ8_8Ekotoksykologia
NZ8_9Genetyka populacyjna
NZ8_10Taksonomia i filogenetyka
NZ8_11Botanika
NZ8_12Zoologia
NZ8_13Biologia i ekologia człowieka
NZ8_14Inne zagadnienia pokrewne
NZ9Podstawy stosowanych nauk o życiurolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa
NZ9_1Naukowe podstawy agronomii
NZ9_2Naukowe podstawy zootechniki
NZ9_3Naukowe podstawy leśnictwa
NZ9_4Naukowe podstawy ogrodnictwa
NZ9_5Naukowe podstawy rybactwa
NZ9_6Naukowe podstawy ochrony przyrody
NZ9_7Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
NZ9_8Mikrobiologia środowiskowa
NZ9_9Biotechnologia środowiskowa
NZ9_10Bioremediacja
NZ9_11Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne
NZ9_12Ochrona zasobów genetycznych
NZ9_13Inne zagadnienia pokrewne