Zadania NCN


Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Zadania NCN

 1. Finansowanie:
  • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
 3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
 4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
 5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
 6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.


Siedziba Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Nauki siedzibą NCN jest miasto Kraków.

 • Narodowe Centrum Nauki
 • ul. Królewska 57
 • 30-081 Kraków