POLONEZ


POLONEZ to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach

Adresat konkursu: osoba posiadająca stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia  badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowca w Polsce: 12 miesięcy lub 24 miesiące

Finansowanie:

Naukowiec otrzymuje:

  1. Wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy),
  2. dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy),
  3. grant badawczy,
  4. program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.

Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%.

Wnioski w języku angielskim należy złożyć za pomocą systemu OSF.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

POLONEZ 3

  • data ogłoszenia konkursu: 15 września 2016 r.
  • termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r.
  • ogłoszenie wyników: maj 2017 r.

POLONEZ 2

POLONEZ 1

Ocena wniosków w konkursie POLONEZ

Wyniki konkursu POLONEZ 1

Wyniki konkursu POLONEZ 2

Wyniki konkursu POLONEZ 3


Kontakt:

Jolanta Palowska

tel. 12 341 9139

polonez@ncn.gov.pl

Szkolenia:

Anna Kotarba

anna.kotarba@ncn.gov.pl

tel. 12 341 9091


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.