Statystyki konkursów NCN


Pliki do pobrania

W formularzu obok – "pliki do pobrania" przedstawiamy statystyki konkursów NCN w postaci raportów z analizy danych statystycznych dotyczących kolejnych rozstrzygniętych konkursów NCN. Raporty dla poszczególnych konkursów zawierają zagregowane dane na temat wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania przy uwzględnieniu podstawowych zmiennych charakteryzujących wnioskodawców i beneficjentów konkursów. Dostępne są również statystyki zbiorcze podsumowujące wyniki konkursów NCN rozstrzygniętych w danym roku.

Poza bieżącą analizą statystyczną wyników konkursów NCN, udostępniamy opracowania wyników badań empirycznych wśród wnioskodawców, beneficjentów i innych osób zaangażowanych w realizację zadań Centrum, a także zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2017 wraz z kategoriami KEJN.


Dynamiczne statystyki

Dane do wykresu

Statystyki dynamiczne są narzędziem pozwalającym samodzielnie generować zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych konkursów NCN.

Narzędzie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące konkursy NCN, takie jak liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania oraz wysokość przyznanego finansowania (w zł). Dane, będące podstawą zestawień są wynikiem rozstrzygnięcia kolejnych edycji konkursów NCN, które zostały zaktualizowane o skuteczne odwołania od decyzji o nieprzyznaniu finansowania, rezygnacje wnioskodawców oraz aneksy do umów. W przypadku konkursu POLONEZ wykazane zostały też wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej. Statystyki wygenerowane za pomocą tego narzędzia mogą zatem różnić się od raportów i statystyk, umieszczonych powyżej. Dane dotyczące kierownika projektu/działania naukowego są aktualne na moment zakończenia naboru wniosków w danym konkursie.

Powyższe informacje przedstawione są w układzie tabelarycznym, w podziale na wybrane kategorie. Uzupełnieniem zestawień tabelarycznych jest wizualizacja danych w formie wykresów, które można pobrać jako obrazek .png.

Dane są aktualne na dzień 30.06.2019 r.

Słownik pojęć

  • grupa nauk – jedna z trzech podstawowych dziedzin nauki, w ramach których uporządkowano panele dyscyplin: HS, NZ, ST.
  • jednostka – nazwa jednostki, wnioskodawcy, który w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN realizuje projekt badawczy, staż podoktorski lub stypendium. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe, w zestawieniu statystycznym uwzględniono lidera tego konsorcjum.
  • konkurs – procedura przyjmowania wniosków o przyznanie środków na finansowanie badań naukowych. Na przykład: OPUS 1, PRELUDIUM 1, MAESTRO 2 itd.
  • panel25 paneli dyscyplin przyjęte przez Radę NCN za podstawę procesu kwalifikacji i oceny badań naukowych realizowanych w postaci projektów badawczych, staży podoktorskich lub stypendiów doktorskich. W przypadku konkursu SYMFONIA uwzględniono panel wskazany przez kierownika projektu jako wiodący.
  • rok – uwzględnia dane dla wszystkich konkursów NCN rozstrzygniętych w danym roku kalendarzowym.
  • typ konkursurodzaj konkursów ogłaszanych przez NCN na finansowanie badań naukowych realizowanych w postaci projektów badawczych, staży podoktorskich lub stypendiów doktorskich. Wyróżnia się następujące typy konkursów: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATINA SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA, POLONEZ, DAINA, SHENG, BEETHOVEN.
  • typ jednostki – rodzaj wnioskodawcy, który w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN realizuje projekt badawczy, staż podoktorski lub stypendium. W zestawieniach przyjęto podział na: uczelnie wyższe, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze (wg. bazy Rady Głównej Instytutów Badawczych) oraz inne podmioty (m.in. stowarzyszenia, fundacje, muzea, szpitale, przedsiębiorstwa).
  • płeć – płeć laureata konkursu NCN – kierownika projektu badawczego, stypendysty lub stażysty realizującego badania naukowe w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN.
  • tytuł/stopień naukowy – tytuł lub stopień naukowy laureata konkursu NCN zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Kategoria bsd. użyta w zestawieniu oznacza laureatów nieposiadających stopnia naukowego doktora („bez stopnia doktora”). W tej kategorii uwzględnione zostały m.in. osoby z tytułami zawodowymi magister oraz magister inżynier.