Eksperci zagraniczni


Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych spływających do NCN odbywa się w dwóch etapach. W pierwszy etap oceny są zaangażowani jedynie eksperci krajowi tworzący zespoły ekspertów powoływane w każdej edycji konkursu. Podczas obrad eksperci z danego panelu dokonują wstępnej oceny każdego wniosku i podejmują decyzję o jego odrzuceniu lub kwalifikacji do drugiego etapu, korzystając z opinii przedstawionych przez dwóch członków zespołu.

Wnioski, które otrzymają pozytywne opinie zespołów ekspertów na pierwszym etapie oceny, są recenzowane w drugiej fazie przez specjalistów zewnętrznych, w tym specjalistów z zagranicy. Na podstawie tych recenzji zespoły ekspertów podejmują ostateczne decyzje o kwalifikacji konkretnych projektów do finansowania.

Na drugim etapie oceny większość wniosków jest kierowana do ekspertów z zagranicy, którzy są rekomendowani przez członków zespołów ekspertów. Udział ekspertów zagranicznych w procesie oceny wniosków jest szczególnie ważny, pozwala bowiem określić miejsce polskiej nauki w kontekście międzynarodowym.